Tối ưu css

Website Traffic

Tối ưu css
Thực hiện những công việc sau trong việc tối ưu CSS:
- Xóa bỏ các ký tự trắng (các dấu tab, dấu cách, dấu xuống dòng) thừa thãi, bao gồm cả các dấu trắng trước và sau các dấu hai chấm (:), chấm phẩy (;)
- Xóa bỏ ký tự chấm phẩy (;) cuối cùng trước dấu đóng ngoặc nhọn (})
- Thu gọn các mã màu HTML thành dạng ngắn gọn (từ #ffffff thành #fff)
- Thu gọn các đoạn mã CSS dành cho margin và padding (từ dạng margin: 5px 0px 5px 0px thành margin:5px 0). Hỗ trợ cả 3 dạng viết ngắn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét