Thư viện thẻ HTML

Website Traffic

TagGiải thích
<! - ... ->Được sử dụng để cung cấp cho một bình luận hoặc mô tả. Câu nằm trong kontiner này sẽ không được hiển thị trong trình duyệt
<! DOCTYPE> Xác định các loại thông tin tài liệu 
<a>Định nghĩa một neo, nhưng định nghĩa chính xác hơn là một liên kết bởi vì những liên kết được sử dụng để liên kết lẫn nhau giữa các tài liệu HTML thành một tài liệu HTML 
<abbr>Được sử dụng để mô tả một biểu thức được viết tắt và bạn có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các mã nguồn trang web tìm kiếm-penulusur (mã nguồn trang) / đọc màn hình, hệ thống dịch và công cụ tìm kiếm có nguồn gốc từ chữ viết tắt đã được mô tả, nhưng trong khi ở các trình duyệt trên những mô tả này sẽ không xuất hiện và cũng giống như thông tin chỉ
<acronym>Từ viết tắt xác định / chức năng tag là xấp xỉ bằng <abbr>
<address>Xác định các thông tin liên lạc cho các tác giả / chủ sở hữu của một tài liệu
<Applet>Được sử dụng để nhập các file java vào tài liệu HTML
<area />Định nghĩa một khu vực có thể click (link) trên các hình ảnh bản đồ
<b>Làm cho văn bản in đậm
<base />Xác định cơ sở URL / mục tiêu cho tất cả các liên kết URL trong tài liệu
<basefont />Tạo các thuộc tính văn bản mặc định, chẳng hạn như màu sắc, kích thước, kiểu phông chữ cho tất cả các văn bản trong một tài liệu
<bdo>Được sử dụng để ghi đè lên các văn bản chỉ đạo
<big>Phóng to kích thước văn bản bởi một điểm so với mặc định
<blink>Tạo chữ nhấp nháy
<blockquote>Định nghĩa một ngoặc kép dài. Tại thời điểm này ở một trình duyệt văn bản sẽ xuất hiện thụt vào 
<body>Xác định cơ thể / nội dung của tài liệu HTML, được sử dụng để xác định như thế nào về nội dung của một tài liệu được hiển thị trong trình duyệt web. Các nội dung của các tài liệu này có thể là văn bản, hình ảnh, animas, liên kết và vv
<br />Đưa ra một dòng / thức ăn đường mới
<button>Định nghĩa một nút bấm
<caption>Tạo một chú thích trên bàn
<center>Cho sự liên kết giữa các văn bản hoặc hình ảnh 
<cite>Xác định quote
<code>Định nghĩa một đoạn mã máy tính
<col />Xác định các giá trị thuộc tính của một hoặc nhiều cột trong một bảng
<colgroup>Xác định một nhóm của một hoặc nhiều cột trong một bảng cho performatan
<dd>Xác định một mô tả của một mục trong danh sách các định nghĩa
<del>Để cung cấp cho các đường trung tâm của văn bản / gạch bỏ văn bản
<dfn>Định nghĩa một hạn định nghĩa
<dir>Định nghĩa một danh sách thư mục
<div>Định nghĩa một phần trong một tài liệu 
<dl>Định nghĩa một danh sách định nghĩa
<dt>Xác định thời hạn (một item) trong một danh sách định nghĩa
<em>Tạo chữ nghiêng. Tag chức năng tương tự như <i> nhưng <em> Preferred / nhấn mạnh vào việc sử dụng các văn bản in nghiêng
<embed>Được sử dụng để chèn các tập tin video hoặc file âm nhạc
<fieldset>Để nguyên tố nhóm có liên quan trong các hình thức / làm như vậy một khung hộp trong các hình thức
<font>Xác định các loại font chữ, màu sắc và kích thước cho văn bản
<form>Định nghĩa một dạng HTML sang hình thức đầu vào
<frame />Xác định khung trong fremeset
<frameset>Định nghĩa một tập hợp các khung hình
<h1> đến <h6>Được sử dụng để chỉ ra sự bắt đầu của một tiêu đề / tiêu đề của tài liệu HTML.
<head>Được sử dụng để cung cấp thông tin về tài liệu
<hr />Tạo các đường ngang
<html>Xác định nguồn gốc của một tài liệu HTML
<i>Tạo chữ nghiêng
<iframe>Định nghĩa một khung nội tuyến
<img />Phục vụ để hiển thị hình ảnh trong tài liệu HTML
<input />Xác định lĩnh vực đầu vào của các hình thức
<ins>Tạo văn bản được gạch chân
<kbd>Xác định văn bản trong các đầu vào từ bàn phím
<label>Định nghĩa một nhãn cho một phần tử <input>
<legend>Định nghĩa một chú thích cho một <fieldset>
<li>Được sử dụng để hiển thị thông tin trong các hình thức của một mục danh sách 
<link />Xác định mối quan hệ giữa các tài liệu và các nguồn bên ngoài
<listing>Tag chức năng tương tự như các thẻ <pre> và sử dụng đề nghị <pre> vì <listing> không thích hợp / diprotes
<folder>Xác định một bản đồ hình ảnh phía khách hàng
<marquee> Làm cho văn bản chạy dọc hoặc ngang
<menu>Định nghĩa một danh sách các đơn
<meta />Định nghĩa siêu dữ liệu về một tài liệu HTML
<nobr>Ngăn chặn ngắt dòng trong văn bản hoặc hình ảnh
<noframes>Nếu trình duyệt của người dùng không hỗ trợ khung
<noscript>Nếu trình duyệt của người dùng không hỗ trợ client-side script
<object>Đưa nhúng một đối tượng
<ol>Xác định các định dạng đánh số danh sách
<optgroup>Hiển thị vài tùy chọn đã được nhóm lại dưới dạng một danh sách thả xuống
<option>Mẫu hiển thị vài tùy chọn trong một danh sách thả xuống
<p>Tạo một đoạn
<param />Định nghĩa một tham số cho các đối tượng
<pre>Tạo một văn bản với kích thước font chữ giống
<q>Định nghĩa một báo giá ngắn
<s>Để cung cấp cho các đường trung tâm của văn bản / gạch bỏ văn bản, chức năng tag là giống như <del> nhưng <s> không được khuyến khích thay vì sử dụng <del>
<samp>Xác định một đầu ra ví dụ về các chương trình máy tính
<script>Xác định một kịch bản phía máy khách
<select>Tạo danh sách thả xuống
<small>Giảm kích thước của các văn bản của các kích thước mặc định
<span>Định nghĩa một phần trong một tài liệu 
<strike>Để cung cấp cho các đường trung tâm của văn bản / gạch bỏ văn bản, chức năng tag là giống như <del>
<strong>Làm cho văn bản in đậm, chức năng tag là giống như <b>
<style>Xác định thông tin phong cách cho một tài liệu HTML
<sub>Gây ảnh hưởng với các subscript văn bản
<sup>Hiệu lực cho superscript văn bản
<table>Tạo bảng
<tbody>Để phân loại các nội dung cơ thể trong một bảng
<td>Xác định các tế bào trong một bảng
<textarea>Định nghĩa một kiểm soát đầu vào multiline
<tfoot>Để nhóm nội dung footer trong một bảng
<th>Định nghĩa một ô tiêu đề trong một bảng
<thead>Để nhóm các nội dung tiêu đề trong một bảng
<title>Tạo tiêu đề cho một tài liệu HTML
<tr>Tạo các hàng trong một bảng
<tt>Xác định văn bản teletype
<u>Tạo gạch dưới văn bản, chức năng tag là giống như <ins> nhưng <u> không nên dùng cho các loại định dạng văn bản HTML nhưng bao gồm cả Phong cách loại HTML
<ul>Xác định danh sách ở định dạng đạn
<var>Định nghĩa một biến
<xmp>Xác định văn bản định dạng sẵn, chức năng tag giống như tag <pre>