Xem tivi free - podcast online free

Website Traffic
Bạn có thể chọn kênh khác để xem phim nhé !
VTV1 Kênh truyền hình thông tin tổng hợp của đài truyền hình Việt Nam VTV2 Chương trình khoa học và giáo dục của đài truyền hình Việt Nam VTV3 Kênh thể thao, giải trí và thông tin kinh tế của Đài truyền hình Việt Nam    VTV7 là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam VTV8 là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam VTV9 là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam vtvdanang là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam vtvcantho là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam ANTV An Ninh TV - Truyền hình công an nhân dân VOVTV Phát thanh truyền hình có hình đài TNVN VTVCab Phim viet VTVCab Giai tri tv


VTVCab echannel VTVCab haytv VTVCab infotv VTVCab investtv VCTV7 VTVCab 7 Phim D DRAMAS VCTV7 VTVCab 7 Phim D DRAMAS  O2 Tv VCTV12 VTVCab 12 Style Tv VCTV17 VTVCab 17
Để chèn trang xem phim trực tuyến các bạn tạo trang mới trong Blogger. Vào quản trị mục Trang - Tạo trang mới. chuyển sang tab HTML và dán đoạn code dưới đây vào và lưu lại

<center>
<style>
.link-phim{height:53px; width:123px; border: 1px solid green; border-radius: 5px; cursor: pointer;
}
</style>
 <iframe frameborder="no" height="460px" name="live" src="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvshow.php" width="100%"></iframe>
<b>Bạn có thể chọn kênh khác để xem phim nhé !</b>
<div style="text-align: center;">
<div class="list_film_vn" id="list_film" style="border: 2px red solid; border-radius: 5px; margin: 10px 0px; padding: 11px;">
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvshow.php" target="live"><img class="link-phim" alt="VTV1 Kênh truyền hình thông tin tổng hợp của đài truyền hình Việt Nam" src="http://s7.postimg.org/f3mufgeav/wdjn_Jg_A.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv2show.php" target="live"><img class="link-phim" alt="VTV2 Chương trình khoa học và giáo dục của đài truyền hình Việt Nam" src="http://s19.postimg.org/9pyyi18wj/vtv2.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv3show.php" target="live"><img class="link-phim" alt="VTV3 Kênh thể thao, giải trí và thông tin kinh tế của Đài truyền hình Việt Nam" src="http://s19.postimg.org/tluxxkpxv/vtv3.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv4show.php" target="live" title="Kênh truyền hình tổng hợp của Đài Truyền hình Việt Nam"><img class="link-phim" alt=" " src="http://s19.postimg.org/3lptnoabz/vtv4.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv5show.php" target="live" title="VTV5 là kênh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số "><img class="link-phim" alt=" " src="http://s19.postimg.org/uv1726bf3/vtv5.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv6show.php" target="live" title="Kênh thanh thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam"><img class="link-phim" alt=" " src="http://s19.postimg.org/4v59jrakv/vtv6.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv7show.php" target="live" title="VTV7"><img class="link-phim" alt="VTV7 là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam" src="http://s19.postimg.org/6mxl94z0z/vtv7.jpg"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv8show.php" target="live" title="VTV8"><img class="link-phim" alt="VTV8 là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam"  src="https://s19.postimg.org/ppgyw2a1f/vtv8-3.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv9show.php" target="live" title="VTV9"><img class="link-phim" alt="VTV9 là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam "  src="https://s19.postimg.org/uktoitwsz/Uo9j1_Yb.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv8show.php" target="live" title="vtvdanang"><img class="link-phim" alt="vtvdanang là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam" src="http://s19.postimg.org/oxxblcua7/o_G6gloq.png"/></a> <a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv8show.php" target="live" title="vtvcantho"><img class="link-phim" alt="vtvcantho là kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam" src="http://s19.postimg.org/55v5m2iq7/Mi_HRUS3.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/antvshow.php" target="live" title="An Ninh TV - Truyền hình công an nhân dân"><img class="link-phim" alt="ANTV An Ninh TV - Truyền hình công an nhân dân" src="http://s19.postimg.org/4f2fgagcv/kl_IPr7s.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/diaphuong/vovtvshow.php" target="live" title="Phát thanh truyền hình có hình đài TNVN "><img class="link-phim" alt="VOVTV Phát thanh truyền hình có hình đài TNVN " src="http://s19.postimg.org/8dzmz4503/yoi_Ny_Y0.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/phimvietshow.php" target="live" title="VTVCab Phim viet"><img class="link-phim" alt="VTVCab Phim viet" src="http://s19.postimg.org/kv6ama05v/g_Ah_XPLB.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/giaitritvshow.php" target="live" title="VTVCab Giai tri tv"><img class="link-phim" alt="VTVCab Giai tri tv" src="http://s19.postimg.org/nnzi6b0ib/w_OQMuef.png"/></a>
<hr style="margin: 0px 10px">
<br/>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/echannelshow.php" target="live"><img class="link-phim" alt="VTVCab echannel" src="http://s19.postimg.org/eir5cfx3n/7t_V1w_Cq.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/haytvshow.php" target="live" title="VTVCab haytv"><img class="link-phim" alt="VTVCab haytv" src="http://s19.postimg.org/ek5ojlob7/N9_L2b_WI.png" ></a> <a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/infotvshow.php" target="live" title="VTVCab infotv"><img class="link-phim" alt="VTVCab infotv" src="http://s19.postimg.org/lt8vjc9cj/o_Tw_Bp6_T.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/investtvshow.php" target="live" title="VTVCab investtv"><img class="link-phim" alt="VTVCab investtv" src="http://s19.postimg.org/x103af49f/k_Cfi_GTH.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/vctv7show.php" target="live" title="VTVCab 7 Phim D DRAMAS"><img class="link-phim" alt="VCTV7 VTVCab 7 Phim D DRAMAS" src="http://s19.postimg.org/64g423lg3/S8x_Nfga.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/bibishow.php" target="live" title="VTVCab 8 bibitv"><img class="link-phim" alt="VCTV7 VTVCab 7 Phim D DRAMAS" src="http://s19.postimg.org/56rba9ger/Sh_Dqdg_L.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/vctv10show.php" target="live" title="O2 Tv"><img class="link-phim" alt=" O2 Tv" src="http://s19.postimg.org/8zt78ypg3/3h5w_GBf.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/vctv12show.php" target="live" title="VTVCab 12 Style Tv"><img class="link-phim" alt="VCTV12 VTVCab 12 Style Tv" src="http://s19.postimg.org/vpsc1y8nn/4f_Txw_Hr.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtvcab/vctv17show.php" target="live" title="VTVCab 17 "><img class="link-phim" alt="VCTV17 VTVCab 17 " src="http://s19.postimg.org/w3to1jsr3/Gi2vqb_T.png"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc1show.php" target="live" title="Thông tin tổng hợp "><img class="link-phim" alt="VTC1 Thông tin tổng hợp " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/dSoW7w2.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc1show.php" target="live" title="CNTT Và Truyền Thông "><img class="link-phim" alt="VTC2 CNTT Và Truyền Thông " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/axNwudR.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc3show.php" target="live" title="Thể Thao "><img class="link-phim" alt="VTC3 Thể Thao " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/WMzsfMg.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc4show.php" target="live" title="Giải Trí"><img class="link-phim" alt="VTC4 Giải Trí" src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/PqJ4a3q.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc5show.php" target="live" title="Giải Trí "><img class="link-phim" alt="VTC5 Giải Trí " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/GO5kAPW.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc6_1.php" target="live" title="Sai Gòn Channel "><img class="link-phim" alt="VTC6 Sai Gòn Channel " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/TDi06aZ.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc7show.php" target="live" title="Today TV "><img class="link-phim" alt="VTC7 Today TV " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/VQp1wJT.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc8_1.php" target="live" title="Thông Tin Kinh Tế "><img class="link-phim" alt="VTC8 Thông Tin Kinh Tế " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/G07Ik6m.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc9show.php" target="live" title="Lets Việt "><img class="link-phim" alt="VTC9 Lets Việt " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/0iyffnu.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc10show.php" target="live" title="Văn Hóa Việt "><img class="link-phim" alt="VTC10 Văn Hóa Việt " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/e0BjcKm.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc11show.php" target="live" title="Thiếu Nhi "><img class="link-phim" alt="VTC11 Thiếu Nhi " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/dwQ8nw3.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc12show.php" target="live" title="Thiếu Nhi "><img class="link-phim" alt="VTC12 " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/TIpDcXi.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc14show.php" target="live" title="Kênh vtc 14"><img class="link-phim" alt="VTC14 Kênh vtc 14" src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/2CvKeug.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/vtc16.php" target="live" title="Nông Nghiệp Nông Thôn "><img class="link-phim" alt="VTC16 Nông Nghiệp Nông Thôn " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/kvF1Rum.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a>
<a href="http://tv.101vn.com/ok/vtc/itvshow.php" target="live" title="Âm Nhạc Tương Tác "><img class="link-phim" alt="ITV Âm Nhạc Tương Tác " src="http://www.gmodules.com/gadgets/proxy?container=ig&amp;url=http://i.imgur.com/7HSJzLg.png"  style="border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(255 , 173 , 173); cursor: move; display: none; height: 53px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 85px;"/></a><b>Ứng dụng xem phim trực tuyến được chia sẻ tại <a href="http://www.thucleblogs.tk" target="_blank">Thucle Blog</a>. Chỉnh sửa và tối ưu bởi <a href="https://kinhbacweb.com" target="_blank">Kinhbacweb.com</a></div></div></center>
Xin vui lòng nghi nguồn bài viết hoặc chia sẻ bài viết nếu giúp ích cho bạn. Xin cảm ơn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét