Menu

Bắc Ninh 10 thắng lợi toàn diện trên tất cả lĩnh vực


Năm 2018 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, lãnh đạo và toàn thể nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đồng lòng, chung sức, cố gắng không ngừng nghỉ chạy đua từ những ngày đầu tiên của năm 2018. Kết thúc năm Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra và đạt được 10 thắng lợi lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kết luận số 162-KL/TU ngày 29/11/2017 của Tỉnh ủy về tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý trong năm. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị toàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Bắc Ninh thực hiện nghiêm túc, tập trung, hiệu quả các Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; ban hành 10 Chỉ thị và nhiều văn bản, chính sách tăng cường quản lý, đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực; quyết liệt cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn, tiết giảm chi phí, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng, chú trọng các ngành, lĩnh vực có tiềm năng lớn như: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.
Lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kết luận các buổi làm việc; đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Mô hình dưa lưới công nghệ cao tại Bắc Ninh
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể là: tiếp tục khẳng định vững chắc là cực tăng trưởng của vùng Bắc bộ và cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tiếp tục tăng khá hai con số theo hướng bền vững, ước tăng 10,6% so với năm 2017 tạo động lực quan trọng xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Thứ hai, Sản xuất công nghiệp khẳng định vững chắc là động lực tăng trưởng của tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 120.002 tỷ đồng, tăng 11,6%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.136.000 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước 1.055.600 tỷ đồng, tăng 12%.Thứ ba, khu vực sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, tăng trưởng dương, xuất hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, năng suất lúa cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đạt 61,8 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, dự kiến đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 89 xã/97 xã và 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Thứ tư, các hoạt động liên kết vùng, liên kết tỉnh được đẩy mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 49.081 tỷ đồng, tăng 9,1%, doanh thu dịch vụ du lịch, tổng lượt khách đều tăng 20%. Thứ năm, hoạt động ngoại thương phát triển mạnh, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước 66,12 tỷ USD, tăng 6,6% (tương đương tăng 4,1 tỷ USD), trong đó xuất khẩu ước 34,85 tỷ USD, tăng 10,7% (tương đương tăng 3,35 tỷ USD). Thứ sáu, thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng nhanh, đạt 27.591 tỷ đồng, vượt 15,6% dự toán năm (tương đương vượt 3.730 tỷ đồng), tăng 22,3% (tương đương tăng 5.031 tỷ đồng so với năm 2017); trong đó thu nội địa 21.641 tỷ đồng, vượt 20,5% so dự toán (vượt 3.680 tỷ đồng) và tăng 30,9% (tăng 5.108 tỷ đồng so với năm 2017). Thứ bảy, tập trung cao cho công tác quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được Thủ tướng phê duyệt; công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I; thị xã Từ Sơn được công nhận là đô thị loại 3, đô thị Nhân Thắng là đô thị loại 5, hoàn thiện đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tăng cường đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước), đô thị, nhà ở, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững đúng với mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022...
Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Share This:

Post Tags:

No Comment to " Bắc Ninh 10 thắng lợi toàn diện trên tất cả lĩnh vực "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM