Menu

Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước là xu thế tất yếu và hợp lẽ

Bố cáo thiên hạ.
Mùa thu, Đại Việt Dân Chủ năm thứ 73, Giám Quốc Trần Công húy Đại Quang lâm trọng bệnh qua đời. Nước một ngày không thể không có người quản, nên Cơ Mật Viện triệu tập Hội Nghị Bô Lão tại Điện Diên Hồng. Tại đại diện, các vị Bô Lão một lòng tôn Cơ Mật Viện Đại Thần Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Nguyễn Công, húy Phú Trọng kiêm chức Giám Quốc.
Đúng là:
Càn khôn bĩ rồi lại thái.
Nhật nguyện hối rồi lại minh.
Sự nghiệp đốt lò càng vững chắc.
Xa gần bố cáo, ai nấy đều hay.

Hàn Lâm Viện Trực Học Sĩ Võ Minh Tú chấp bútNăm hỏa lô thứ hai, thiên tượng mây mưa u ám thấy đôi sao sa, Bắc Đẩu đang mờ lại sáng. Nhiếp Chính vương đột ngột băng hà, xét đất nước một ngày không thể không có vua, quần thần theo điển chế hội đón phó vương, Đặng phu nhân vào đại điện nhiếp vị. Nữ vương là người tiết hạnh, hành sự cẩn trọng, sắp xếp tang sự chu đáo, táng tiên vương ở  Thập Tam Điền lăng, Ninh Bình tỉnh, truy thụy Mẫn Vương.
Quốc tang chưa quá ba ngày Thắng Thập quốc lão hoăng. Bá tánh xao động, triều đình rối ren, kẻ tranh người cãi không còn thể thống.
Giữa lúc ấy, tự nhiên có vị nguyên lão họ Vũ bước vào đại điện cười lớn:" Xưa, lúc Thái Tổ đăng cơ  đế hiệu rõ ràng, chính sự phân minh, trăm họ có mắt thấy rõ mặt trời nhiệt tình hưởng ứng mới nên công bình tây, phạt ngụy, nhất thống thiên hạ. Đời sau không noi đức lớn, giả sự khiêm nhường, quốc chủ không quá tước vương, chẳng nắm thực quyền là cớ làm sao? Thưởng người có công, giết người có tội là phép sáng trị nước. Nay chủ thượng lâm thời nhiếp vị, đạo thưởng phạt chưa tường, chúng ta dẫu hết sức phò tá thì ai biết cho. Chi bằng trước hãy tôn lập Thái Sư thượng trụ quốc làm thiên tử, rồi sau hẵng hay." Dứt lời trăm quan đều tung hô vạn tuế.
Đặng nữ vương bèn sai lấy áo đại cán khoác lên người Thái Sư, tấn tôn Hoàng Đế.
Đại Việt quốc, Thăng Long thành, Diên Hồng quốc hội
Mậu Tuất niên, Nhâm Tuất nguyệt, cát nhật.
Năm Đại Quang thứ hai sau khi tiên đế Đại Việt tiên nhân hoàng đế Huý Đại Quang Trần công băng hà tại biệt cung gần Tam Đình cung lăng. Triều thần suy tôn Ngọc Thịnh phó vương đăng cơ giữ chức nhiếp chính theo lệ xưa.
Nay nước không thể không một ngày có vua, dân chúng trong nước đều mong mỏi, thần quan khắp bộ cùng châu phủ thảo sớ ngưỡng mong cơ mật viện cập bô lão tam triều hội họp tại Diên Hồng điện mong chọn ra người kế thừa đế nghiệp thiên thu.
Quốc hội Diên Hồng đã truyền sớ tụ tập khắp tam châu lục bộ, từ Trấn Ninh cho tới Lạng Sơn địa đầu quốc gia đều lũ lượt về thành Thăng Long cùng nhau nhóm họp để tìm ra người đủ tài đức thống lĩnh tam quân cùng quần thần cơ mật viện.
Xét trong ngoài không thấy ai đầy đủ tài đức hơn là Bạch nhân đại học sĩ chưởng quản cơ mật viện Nguyễn công huý Phú Trọng thượng nhân.
Các phủ lộ, đại thần từ các bộ đều đồng lòng suy tôn Phú Trọng thượng nhân vì chúng dân trong thiên hạ như con đỏ mà đăng cơ Hoàng đế, tiếp nối sự nghiệp chấn hưng Đông Dương bán đảo, xây dựng cơ nghiệp đại bá Đông Lào Đại Việt hùng cường như ước mơ của Hồ Chí Minh tể phụ.
Thượng thư bộ lễ hôm nay là Nguyễn thượng thư huý Hạnh Phúc dâng lên viện cơ mật bản tấu tôn xưng Nguyễn thượng nhân đăng cơ Hoàng đế
Ngày Nhâm tuất, Giờ Mùi tam khắc, tân Hoàng đế Nguyễn Phú trọng đăng cơ, tay trái đặt lên cuốn di huấn lập quốc của chư tể phụ nhiều đời trước, tay phải đưa lên xin trung thành với cơ nghiệp tiên tổ đã gầy dựng.
Từ nay Đại Việt đã có minh quân, triều thần đã có minh chủ, ngoài trời mưa bay báo điềm hoan hỷ, chúng dân trăm họ đều thảy nhờ ơn.
Khâm thử.
Share This:

Post Tags:

No Comment to " Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước là xu thế tất yếu và hợp lẽ "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM