Thông tin có tính chất định nghĩa về Các Dịch vụ Công nghệ thông tin Đám mây

Website Traffic

Thông tin có tính chất định nghĩa về Các Dịch vụ Công nghệ thông tin Đám mây

Các dịch vụ đám mây thường được phân thành 3 nhóm lớn, với một bộ tiêu chí chung, và nhiều mô hình triển khai khác nhau. Các dịch vụ Công nghệ thông tin Đám mây chỉ được dành cho người dùng doanh nghiệp, và không bao gồm các dịch vụ tiêu dùng, ví dụ như Facebook.

Các nhóm đám mây:

Các dịch vụ ứng dụng, còn gọi là SaaS: như là Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), làm việc cộng tác, kế toán hoặc quản lý quan hệ khách hàng (CRM); từ các nhà cung cấp như Salesforce.com, Microsoft, Oracle, SAP và Workday
Các dịch vụ nền tảng, còn gọi là PaaS: như là phát triển/triển khai ứng dụng, và các phần mềm trung gian (middleware) được cung cấp qua các mô hình dịch vụ Đám mây; từ các nhà cung cấp như Microsoft, Heroku, Amazon Web Services (AWS) và Google
Các dịch vụ máy chủ, lưu trữ và cơ sở hạ tầng hệ thống, còn gọi là IaaS: như là các dịch vụ máy chủ, quản trị hệ thống và an ninh, được cung cấp qua Đám mây; từ các nhà cung cấp như Amazon Web Services (AWS), Microsoft, IBM và Google

Các Mô hình Triển khai Đám mây:

Các dịch vụ Công nghệ thông tin Đám mây được phân loại thành một số mô hình triển khai lớn, được định nghĩa chủ yếu dựa trên việc các dịch vụ đó được chia sẻ (Chung) hay dành riêng (Riêng).

Các Dịch vụ Đám mây Chung: Là các dịch vụ kinh doanh và Công nghệ thông tin dùng chung, theo yêu cầu có thể được truy cập qua Internet công cộng hoặc qua kết nối trực tiếp, dựa trên các mô hình thanh toán theo mức độ sử dụng (pay-as-you-go) dành cho các cá nhân, và người dùng từ nhiều doanh nghiệp không có liên quan với nhau.

Các Giải pháp/Triển khai Đám mây Riêng: Các dịch vụ Công nghệ thông tin dành riêng (được đặt ở một địa điểm của doanh nghiệp hoặc tại một địa điểm khác của một nhà cung cấp bên thứ ba) được cung cấp trên một kiến trúc đám mây mà ở đó các chức năng Công nghệ thông tin được cung cấp như là một dịch vụ, có thể được truy cập bằng cách đăng ký với các mô hình thanh toán tính chi phí theo từng bộ phận theo mức độ sử dụng (pay-as-you-go chargeback) và việc sử dụng này chỉ dành riêng cho người dùng ở một tổ chức.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét