Menu

Thủ thuật tạo nút Call me với hiệu ứng đẹp mắt


Các bạn có thể chèn vào một widget html hoặc chèn vào mẫu tem khi chỉnh sửa nhớ chèn trước thẻ </body> nhé:

Bước1: chèn mã html cho nút Call Me Now

<div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show" id="quick-alo-phoneIcon" style="right: 10px; top: 20%;">
<a href="https://www.facebook.com/Offcial.Rose.T" title="Liên hệ nhanh">
<div class="quick-alo-ph-circle"></div>
<div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
<div class="quick-alo-ph-img-circle"></div>
</a>
</div>

Bước1: Thêm Mã CSS cho nút Call Me Now

<style>
.quick-alo-phone.quick-alo-static {
opacity:.6;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover,
.quick-alo-phone:hover {
opacity:1;
}
.quick-alo-ph-circle {
width:160px;
height:160px;
top:20px;
left:20px;
position:absolute;
background-color:transparent;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
border:2px solid #bfebfc 9;
opacity:.1;
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-webkit-transition:all .5s;
-moz-transition:all .5s;
-o-transition:all .5s;
transition:all .5s;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#00aff2;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#75eb50;
border-color:#baf5a7 9;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
border-color:#00aff2;
border-color:#bfebfc 9;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#ccc;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
border-color:#75eb50;
opacity:.5;
}
.quick-alo-ph-circle-fill {
width:100px;
height:100px;
top:50px;
left:50px;
position:absolute;
background-color:#000;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid transparent;
opacity:.1;
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-webkit-transition:all .5s;
-moz-transition:all .5s;
-o-transition:all .5s;
transition:all .5s;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
opacity:0 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(0,175,242,0.5);
background-color:#00aff2 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(117,235,80,0.5);
background-color:#baf5a7 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(0,175,242,0.5);
background-color:#a6e3fa 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(204,204,204,0.5);
background-color:#ccc 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(117,235,80,0.5);
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-ph-img-circle {
width:60px;
height:60px;
top:70px;
left:70px;
position:absolute;
background:rgba(30,30,30,0.1) url("http://i.imgur.com/YWJeVO2.png") no-repeat center center;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid transparent;
opacity:.7;
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#75eb50;
background-color:#75eb50 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#00aff2;
background-color:#00aff2 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#ccc;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#75eb50;
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
opacity:.1;
-moz-opacity:.1;
-webkit-opacity:.1;
-o-opacity:.1;
}
30% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.5;
-moz-opacity:.5;
-webkit-opacity:.5;
-o-opacity:.5;
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.6;
-moz-opacity:.6;
-webkit-opacity:.6;
-o-opacity:.1;
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
-webkit-opacity:.1;
}
30% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
-webkit-opacity:.5;
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
-webkit-opacity:.1;
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
-o-opacity:.1;
}
30% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
-o-opacity:.5;
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
-o-opacity:.1;
}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
.quick-alo-phone {
position: fixed;
background-color: transparent;
width: 200px;
height: 200px;
cursor: pointer;
z-index: 200000 !important;
-webkit-backface-visibility: hidden;
-webkit-transform: translateZ(0);
-webkit-transition: visibility .5s;
-moz-transition: visibility .5s;
-o-transition: visibility .5s;
transition: visibility .5s;
right: 150px;
top: 30px;
}
</style>
Chúc các bạn thành công!!!

Share This:

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM