Menu

Bài thơ về cái "L" đọc mà thấm thía

Cùng là l..., loại vàng loại bạc
Lại có loài xơ xác dúm lông,
Loại thì gấm tía nhiễu hồng
Loại thì rẻ rúng cho không giữa đời.

Nghĩ mà bực, lão giời ở bạc
Chút thịt thừa nào khác chi nhau.
Cái đem vào cửa công hầu
Giàu sang phú quí leo cao mấy tầng.

Lại có cái bao lần tiết hạnh 
Còn học hành chăm chỉ nết na.
Than ôi! Đời vẫn chỉ là
Cho không ngày tháng vào ra hững hờ.

Ngẫm mới thấy đời giờ khốn nạn.
Một cái l... bằng vạn khổ công.
Cho nên nhắn chị em rằng:
Ngửa thời chọn lấy cái thằng bí thơ.
Cường Hoàng

Share This:

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM