Menu

Tổng hợp một số bước / thủ thuật hay tối ưu SEO Blogspot

1. Tối ưu hóa robots.txt

User-agent: *
Allow: /
Disallow: /search
Disallow: /*?updated-max=*
Sitemap: http://yourdomain/sitemap.xml


Tổng hợp một số bước / thủ thuật hay tối ưu SEO Blogspot

2. Tối ưu thẻ Title và Description

Dùng All in One SEO Pack cho Blogger là OK.

3. Tối ưu hình ảnh

Dùng code sau để tự động thêm thẻ title và alt cho hình ảnh.
<script type='text/javascript'>$(document).ready(function() {$('img').each(function() {var $img = $(this);var filename = $img.attr('src') $img.attr('alt', filename.substring((filename.lastIndexOf('/')) + 1, filename.lastIndexOf('.')));});});</script><script type='text/javascript'>$(document).ready(function() {$('img').each(function() {var $img = $(this);var filename = $img.attr('src') $img.attr('title', filename.substring((filename.lastIndexOf('/')) + 1, filename.lastIndexOf('.')));});});</script>

4. Tối ưu SEO Label Blogspot

Thêm vào dưới <head>
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Tên Label&quot;'><title>Tiêu đề bạn muốn hiển thị</title><meta content='Mô tả cho Label' name='description'/><b:else/>

5. Tối ưu tốc độ trang web

6. Tối ưu giao diện cho thiết bị di động

Nguồn: tổng hợp

Share This:

No Comment to " Tổng hợp một số bước / thủ thuật hay tối ưu SEO Blogspot "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM