ĐINH BỘ LĨNH - Người dẹp loạn và cũng là ... người gây loạn

Nếu chỉ đọc qua các sách sử kiểu giản lược như sách giáo khoa và những sách truyện, sách sử hiện đại viết theo kiểu "dĩ hòa vi quý" thì ắt hẳn chúng ta sẽ hình dung được một vị anh hùng Đinh Bộ Lĩnh ra tay dẹp loạn, thống nhất sơn hà, trở thành Đinh Tiên Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của nước Việt Nam ta thời phong kiến tự chủ.
Thực tế phũ phàng hơn nhiều nhé. Cũng giống như hầu hết các vị vua khai sáng các triều đại, Đinh Tiên Hoàng là một tay gian hùng thứ thiệt. Ông không cần đợi đến lúc 12 sứ quân quẩy tưng bừng rồi mới khởi binh dẹp loạn, mà đã dựa vào địa thế Hoa Lư hiểm trở để cát cứ, mưu đồ nghiệp bá. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép :

"Bấy giờ người động Hoa Lư là Đinh Bộ Lĩnh cậy núi khe hiểm cố, không chịu giữ chức phận làm tôi. Hai vương muốn cất quân đi đánh. Bộ Lĩnh sợ, sai con là Liễn vào triều làm con tin để ngăn chặn việc xuất quân. Liễn đến, hai vương trách tội [ Bộ Lĩnh ] không đến chầu, rồi bắt giữ Liễn đem theo đi đánh.


Hơn một tháng, không đánh nổi, bèn treo Liễn lên ngọn sào, sai người bảo Bộ Lĩnh, nếu không chịu hàng thì giết Liễn. Bộ Lĩnh tức giận nói : "Đại trượng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt chước thói đàn bà xót con hay sao?". Liền sai hơn mười tay nỏ nhắm Liễn mà bắn. Hai vương kinh sợ: "Ta treo con nó lên là muốn để nó đoái tiếc con mà ra hàng cho chóng. Nó tàn nhẫn như thế, còn treo con nó làm gì". Bèn không giết Liễn mà đem quân về."

Toàn Thư chép việc Đinh Bộ Lĩnh chống nhau với triều đình nhà họ Ngô ( lúc này do Ngô Xương Văn, Ngô Xương Ngập cùng giữ ngôi vua ) vào năm 951, trong khi đó các sứ quân thực sự chỉ "thân ai nấy lo" kể từ năm 965 lúc Ngô Xương Văn mất. Tức là Đinh Bộ Lĩnh đã nổi lên trước khi có loạn 12 sứ quân rất lâu. Như vậy, Đinh Bộ Lĩnh là một trong những người khởi loạn đầu tiên. Ngoài ra, theo Toàn thư chép thì cũng thấy được phần nào tính cách của Đinh Bộ Lĩnh, sẵn sàng hy sinh con ruột của mình để mưu cầu nghiệp lớn. Tất nhiên một số người đã chỉ ra, Đinh Bộ Lĩnh tuy sai lính nỏ bắn Đinh Liễn nhưng dám cá là mấy tay nỏ đó có thách kẹo cũng không dám bắn trúng Liễn. Nhưng rõ ràng không có gì đảm bảo Ngô Xương Văn không đem Liễn giết đi vì tội của Đinh Bộ Lĩnh là tội phản nghịch. May cho Liễn là Ngô Xương Văn nhân từ :v

Nguồn : FB Văn Hóa Lịch Sử

Đăng nhận xét

0 Nhận xét