15 tiêu chí về từ khóa khi viết bài cần nắm rõ

Website Traffic VIẾT BÀI CHUẨN SEO CHỈ THẾ NÀY THÔI.
• Từ khóa xuất hiện trong title.
• Từ khóa xuất hiện ngay khi mở đầu title…..
• Tiêu đề bài viết là là H1
• Từ khóa đặt trong heading h2, h3, h4, h5, h6 trong nội dung
• Từ khóa sử dụng trong internal link (link nội bộ)
• Từ khóa xuất hiện trong 150 kí tự đầu tiên
• Từ khóa nằm trong URL
• Từ khóa đặt trong thuộc tính Alt
• Từ khóa được phân bổ đều trong phần văn bản
• Từ khóa trong tên ảnh
• Từ khóa đặt trong tag
• Từ khóa đặt trong các thẻ bôi đậm là <b> hoặc <strong>
• Từ khóa đặt trong các thẻ in nghiêng <i> hoặc <em>
• Từ khóa đặt trong các thẻ <li>
• Từ khóa đặt trong metadescription

Đăng nhận xét

0 Nhận xét