Tiện ích bài viết liên quan kèm ads bên trong bài viết cho blogger

Website Traffic
Bài viết liên quan là bài viết có cùng chủ đề và nội dung bài viết. Bạn đọc có thể tham khảo ngay thêm từ trong bài viết. Đặc biệt với mẫu này bạn có thể chèn mã của các loại quảng cáo như Adsense,... Giúp tăng doanh thu cho bạn hơn.
Tiện ích bài viết liên quan kèm ads bên trong bài  viết cho blogger
Ảnh mẫu bài viết liên quan
Bước 1: Chèn Css sau lên trước thẻ  ]]></b:skin>
/* Bchiase.com blog */
.post-ads{padding-top:0}
.post-ads{float:left;margin:0 10px 10px 0;position:relative}
@media(max-width:600px){.post-ads{width:100%}.post-right{margin-left:0!important;width:100%;float:left}}
.post-body img{transition:all.3s;max-width:650px}
.post-right{margin:0 0 0 310px;padding:0 0 10px}
p.post-excerpt{overflow:hidden;margin:10px 0 10px 0;padding:10px;background-color:#f5f5f5;border:0 solid #eee;box-shadow:0 0 0 0 #B5B5B5;font-size:17px;line-height:1.5em}
#related-posts1{margin:10px 0}
#related-posts1 ul li{list-style-type:none;color:#0053f9;font-size:16px;line-height:22px;max-height:22px;overflow:hidden}
#related-posts1 ul li a{color:#0053f9}
#related-posts1 ul li a:hover{color:#ff0000}
#related-posts1 ul li a:before{content:"\f046";font-family:'FontAwesome';padding-right:5px}
#related-posts1 h4{color:#E74C3C;border-bottom:1px dashed#E74C3C;font-size:18px;margin-bottom:5px}
#related-posts1 ul{margin-left:0}
#related-posts1.fa{margin-right:5px}
#random-posts img{border-radius:1000px;border:5px solid;color:#dddddd;float:left;margin-right:5px;width:75px;height:75px;background-color:#F5F5F5;padding:3px;transition:all 0.2s linear 0s}
Bước 2: Thêm JavaScript lên trên thẻ </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var titles = new Array();var titlesNum = 0;var urls = new Array();var time = new Array();function related_results_labels(c){for (var b = 0;b < c.feed.entry.length;b++){var d = c.feed.entry[b];titles[titlesNum] = d.title.$t;for (var a = 0;a < d.link.length;a++){if (d.link[a].rel == "alternate"){urls[titlesNum] = d.link[a].href;time[titlesNum] = d.published.$t;titlesNum++;break;}}
;}}
function removeRelatedDuplicates(){var b = new Array(0);var c = new Array(0);e = new Array(0);for (var a = 0;a < urls.length;a++){if (!contains(b,urls[a])){b.length += 1;b[b.length - 1] = urls[a];c.length += 1;c[c.length - 1] = titles[a];e.length += 1;e[e.length - 1] = time[a];}}
titles = c;urls = b;time = e;}
function contains(b,d){for (var c = 0;c < b.length;c++){if (b[c] == d){return true;}}
return false;}
function printRelatedLabels(a){var y = a.indexOf('?m=0');if (y != -1){a = a.replace(/\?m=0/g,'');}
for (var b = 0;b < urls.length;b++){if (urls[b] == a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1);}}
var c = Math.floor((titles.length - 1) * Math.random());var b = 0;document.write("<ul>");if (titles.length == 0){document.write("<li>Không có bài viết liên quan → </li>");}
else{while (b < titles.length && b < 20 && b < maxresults){if (y != -1){urls[c] = urls[c] + '?m=0';}
document.write('<li><a href="' + urls[c] + '" title="' + time[c].substring(8,10) + "/" + time[c].substring(5,7) + "/" + time[c].substring(0,4) + '">' + titles[c] + "</a></li>");if (c < titles.length - 1){c++;}
else{c = 0;}
b++;}}
document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);}
;//]]>
</script>
Bước 3: Tìm đến thẻ tiêu đề bài viết <data:post.body/> dán code sau xuống phía dưới nó
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='qc-header-post'>
<div class='post-ads'>
Dán quảng cáo của bạn ở đây
</div>
<div class='post-right'>
<p class='post-excerpt'>
<data:post.snippet/>
</p>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='related-posts1'>
<h4>
<i class='fa fa-bullhorn'/>
Bài viết liên quan:</h4>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot;+ data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
var maxresults=5;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&quot;<data:post.url/>&quot;);</script>
</div>
</b:if>
</div>
</div>
</b:if>
Lưu mẫu lại và xem kết quả. Lưu ý bạn phải thử từng đoạn nó mới xuất hiện nha, chúc bạn thành công !

Đăng nhận xét

0 Nhận xét