Tài liệu đồ án phân tích thiết kế website tin tức dựa trên mã nguồn wordpress

Website Traffic
Tài liệu đồ án phân tích thiết kế website tin tức dựa trên mã nguồn wordpress
Tài liệu đồ án phân tích thiết kế website tin tức dựa trên mã nguồn wordpress
Slide thuyết trình bảo vệ đồ án thiết kế website tin tức. Tài liệu về Đồ án xây dựng website tin tức cho huyện Hiệp Hòa Bắc Giang trên mã nguồn mở ... đồ án tốt nghiệp thiết kế và xây dựng website tin tức thể thao.

Đồ án xây dựng website tin tức cho huyện Hiệp Hòa Bắc Giang trên mã nguồn mở Wordpress


Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Thực 
Mã SV: N0112056
Ngày sinh: 21/08/1991 Mã lớp: N01121
Trình độ, loại hình đào tạo: ĐHLT từ CĐN
Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
Chuyên ngành: Mạng máy tính và truyền thông
Khóa học: 2012 - 2015
Tên đề tài: XÂY DựNG XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC CHO HUYỆN
HIỆP HÒA TỈNH BẮC GIANG

Nội dung đề tài  thực hiện

Mục tiêu:
- Nghiên cứu tìm hiểu kiến thức về mã nguồn mở.
- Phân tích được cơ sở dữ liệu MySQL và ngôn ngữ PHP
- Xây dựng được website tin tức cho huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang sử dụng
ngôn ngữ PHP trên nền tảng mã nguồn mở Wordpress đáp ứng được yêu cầu
cơ bản của website.
Nội dung cần hoàn thành:
- Nắm được kiến thức ngôn ngữ PHP và hệ hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL.
- Xây dựng được website tin tức cho huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Sản phẩm dự kiến:
- Website tin tức cho huyện Hiệp Hòa đáp ứng được yêu cầu thực tế.
- Đĩa CD chứa mã nguồn website
- Cuốn báo cáo đồ án hoàn chỉnh

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, là phương tiện chủ lực đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước. Mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều phải ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển.
Một trong những lĩnh vực quan trọng như việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí cũng như để phát triển đất nước đó là hành chính công trong chiến lược phát triển một chính phủ điện tử đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Để có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực này cần có sự cho phép và hỗ trợ rất nhiều từ chính phủ cũng như các cơ quan quản lí nhà nước. Cũng bởi vì vấn đề cấp thiết đó mà em đã lựa chọn đề tài: “Xây dựng website tin tức cho huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang” trên mã nguồn mở Wordpress.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Xây dựng dựng một website trên nền tảng mã nguồn mở Wordpress
Hệ thống website triển khai tại huyện Hiệp Hòa nhằm tạo ra website tin tức
phục vụ hoạt động của huyện.

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài

Đề tài xây dựng dựng một website sử dụng các công nghệ mới trong lập trình như PHP, MySQL, và bộ mã nguồn mở Wordpress. Hệ thống website triển khai tại huyện Hiệp Hòa nhằm tạo ra website tin tức phục vụ nhu cầu của huyện và một số cơ quan trực thuộc huyện. Xây dựng website tin tức cho huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

1.4. Nội dung thực hiện

Website trong hệ thống website chính phủ và bộ máy hành chính đang là những bước đổi mới trong việc tiếp cận những tri thức cũng như kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật của người dân.
Việc cung cấp hệ thống thông tin giữa người dân và các cấp chính quyền là một việc đúng đắn giúp cho người dân và các tổ chức chính phủ có thể trao đổi rút kinh nghiệm và hoạt động tốt hơn.
Nội dung thực hiện cụ thể như sau:

 • Nghiên cứu các hệ thống trên các nền tảng công nghệ php, java, .net.
 • Tìm hiểu hoạt động của hệ thống website ngôn ngữ php, sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL).
 • Phân tích chức năng hoạt động của hệ quản trị nội dung mã nguồn mở
 • Wordpress.
 • Phân tích bài toán thiết kế website tin tức.
 • Xây dựng biểu đồ chức năng use – case đặc tả hệ thống website tin
 • tức.
 • Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống website tin tức cho huyện Hiệp
 • Hòa tỉnh Bắc Giang.

1.5. Phương pháp tiếp cận

Cách tiếp cận: Nghiên cứu các hệ thống website trên các nền tảng công nghệ khác nhau.
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu:

 • Phương pháp đọc tài liệu.
 • Phương pháp phân tích mẫu website và cơ sở dữ liệu.
 • Phương pháp thực nghiệm.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

2.1. Tổng quan về ngôn ngữ PHP

Cái tên PHP ban đầu được viết tắt bởi cụm từ Personal Home Page và được phát triển từ năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf. Lúc đầu chỉ là bộ đặc tả Perl, được sử dụng để lưu dấu vết người dùng trên các web. Sau đó Rasmus Lerdorf đã phát triển PHP như là một máy đặc tả (Scripting engine). Vào giữa năm 1997, PHP đã phát triển nhanh chóng trong sự yêu thích của nhiều người.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét