Cách tạo Widget bài viết mới theo Nhãn cho Blogger đẹp

Website Traffic
Bchiase.com xin chia sẻ code tạo Widget bài viết mới nhất theo từng nhãn label nhất định cho Blogspot với hình minh họa, tiêu đề bài đăng và đoạn trích. Số bài viết hiển thị và số ký tự trong đoạn trích trong đoạn code bên dưới ta có thể chủ động được.
Bước 1: chèn đoạn code sau trước thẻ ]]></b:skin>
 /*** Recent Labels Gadget Css ***/
img.label_thumb{
float:left;
padding:5px;
border:1px solid #8f8f8f;
background:#D2D0D0;
margin-right:10px;
height:55px;
width:55px;
}
img.label_thumb:hover{
background:#f7f6f6;
}
.label_with_thumbs {
float: left;
width: 100%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
adding: 0;
}
ul.label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:65px;
margin-bottom:10px;
}
.label_with_thumbs a {}
.label_with_thumbs strong {}
Bước 2: chèn đoạn javascript trước thẻ  </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write('<ul class="label_with_thumbs">');for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='http://2.bp.blogspot.com/_IKigl6y9hFA/TMdcT1jzo5I/AAAAAAAAAHA/hAKuT9rJpFU/noimage.jpg';}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="Jun";monthnames[7]="Jul";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sep";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";document.write('<li class="clearfix">');if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');document.write('<strong><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></strong><br>');if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent);document.write('');}
else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}
var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}
document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write('');}document.write('</ul>');}
//]]>
</script>
Bước 3: Vào bố cục thêm tiện ích mới kiểu HTML/Javascript và dán đoạn code sau vào nội dung
<script type='text/javascript'>var numposts = 3;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = false;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 70;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Tên label của bạn?orderby=updated&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>
Các bạn chú ý sửa nhãn label theo ý mình nhé
- 70: Là số kí tự nội dung mô tả ngắn
- 3 : Là số bài viết được hiển thị bạn có thể thay bằng  5 bài hoặc bao nhiêu tùy thích.
Sau khi chỉnh sửa xong bạn lưu lại và xem kết quả sẽ như hình dưới đây:
Cách tạo Widget bài viết mới theo Nhãn cho Blogger đẹp
Hiển thị bài viết theo label cho blogger
Chúc các bạn thành công với thủ thuật nhỏ này nhé !!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét