Import cơ sở dữ liệu thông qua Command Line (SSH)

Website Traffic
Sử dụng SSH có thể là một cách tuyệt vời để quản lý các tập tin và cơ sở dữ liệu về tài khoản của bạn. Sử dụng một lệnh đơn giản, bạn có thể nhập cơ sở dữ liệu MySQL vào một cơ sở dữ liệu hiện có trên tài khoản của bạn. Nếu đang tìm kiếm các hướng dẫn để xuất khẩu một cơ sở dữ liệu, xin vui lòng đi đến các cơ sở dữ liệu xuất khẩu thông qua Command Line (SSH) bài viết. Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn nhập khẩu và xuất khẩu cơ sở dữ liệu sử dụng phpMyAdmin, hãy truy cập vào cơ sở dữ liệu xuất khẩu với phpMyAdmin bài viết.


Lưu ý: truy cập SSH là cần thiết cho quá trình này. Bấm vào đây để biết thông tin về việc truy cập SSH

Sử dụng Command Line (SSH) để nhập khẩu cơ sở dữ liệu MySQL của bạn

Các tập tin phải có định dạng sql. Nó không thể được nén trong một .zip hoặc .tar.gz file.
  1. Tải lên các tập tin SQL vào máy chủ thông qua trình quản lý file hay một khách hàng FTP.
  2. Nếu cơ sở dữ liệu không tồn tại, xin vui lòng tạo ra một cơ sở dữ liệu, người sử dụng, và cung cấp cho người sử dụng đặc quyền đầy đủ cơ sở dữ liệu. Lưu ý tên người dùng và mật khẩu.
    • Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để làm cho một cơ sở dữ liệu,
  3. Đăng nhập vào máy chủ thông qua SSH
  4. Điều hướng đến thư mục mà tập tin sql của bạn.
  5. Gõ lệnh: mysql -p database_name -u user_name <file.sql (. Thay thế 'user_name', 'database_name', và 'file.sql' với tên thực tế)
  6. Bạn sẽ được nhắc với mật khẩu người dùng cơ sở dữ liệu của bạn, và sau đó cơ sở dữ liệu của bạn sẽ được nhập khẩu.
Lưu ý:  sử dụng cho người sử dụng cơ sở dữ liệu với mật khẩu của người sử dụng cơ sở dữ liệu và không phải là người sử dụng và mật khẩu chính cPanel. Cờ -p sẽ gây mysql để nhắc nhở cho mật khẩu của tài khoản của bạn. Không đặt mật khẩu trong dòng lệnh trong văn bản đơn giản, nhưng để cho hệ thống dấu nhắc nhập mật khẩu. Đây là đối với an ninh của riêng bạn. Hãy chắc chắn rằng tên cơ sở dữ liệu của bạn và tên người dùng có tên tiền tố Bluehost của bạn (ví dụ như 'username_databasename'; 'username_databaseusername').

Đăng nhận xét

0 Nhận xét