Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

Website Traffic
Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo database và user mysql bằng lệnh terminal.
Đăng nhập MySQL
mysql -u root -p
Tạo database
create database dbname;
Tạo và thiết lập quyền cho user
create user 'username'@'localhost' identified by 'password';
Để thay đổi password user
set password for 'username'@'localhost' = password('password');
Thiết lập tất cả quyền cho user
grant all on dbname.* to username@localhost;
Nếu bạn muốn giới hạn quyền cho user thì dùng dòng lệnh sau
grant SELECT on dbname.* to username@localhost; // SELECT là quyền
Danh sách các quyền bạn có thể thiết lập cho user
ALL
ALTER
CREATE VIEW
CREATE
DELETE
DROP
GRANT OPTION
INDEX
INSERT
SELECT
SHOW VIEW
TRIGGER
UPDATE
Reload all the privileges
FLUSH PRIVILEGES;
Thoát
exit

Đăng nhận xét

0 Nhận xét