Cài đặt WordPress trên Linux VPS

Website Traffic
Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP.

Các bước cài đặt WordPress trên CentOS

Tải WordPress
Đến folder chứa nội dung website (nếu dùng HocVPS Script thì là /home/domain.com/public_html/)
cd /usr/share/nginx/html/
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
Giải nén
tar -xzvf latest.tar.gz
Tạo WordPress MySQL Database và User
Xem hướng dẫn thao tác database bằng dòng lệnh. Ví dụ mình tạo database wordpress, user wordpressuser với password password để sử dụng.
Cài đặt WordPress
Tạo file wp-config.php
cp ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-config.php
Chỉnh sửa file
sudo nano ./wordpress/wp-config.php
Điền thông tin database, user, password vào
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');
Lưu và thoát.
Di chuyển tất cả file trong folder wordpress ra ngoài
mv -f ./wordpress/* ./
Thay đổi ownership folder chứa WordPress
sudo chown nginx:nginx * -R
Giờ bạn có thể tiến hành cài đặt WordPress bằng cách truy cập http://domain.com/wp-admin/install.php

Đăng nhận xét

0 Nhận xét