Menu

Chuyển data từ wordpress sang blogspot

Công việc này giúp bạn nhanh chóng tạo ra một blogspot với khối lượng data lớn trong trường hợp bạn muốn chuyển website từ wordpress sang blogspot , hoặc muốn lấy dữ liệu của website khác để làm site vệ tinh ...
Công việc này giúp bạn nhanh chóng tạo ra một blogspot với khối lượng data lớn trong trường hợp bạn muốn chuyển website từ wordpress sang blogspot , hoặc muốn lấy dữ liệu của website bất kỳ ....
Dưới đây là các bước để chuyển data từ wordpress sang blogspot

1. Lấy data của website wordpress

- Kiểm tra rss của website ( hoặc danh mục) bằng link : http://domain/feed 
-Dùng IDM tải file
Mở IDM và Paste link sau vào phần Add Url:
http://domain/feed?redirect=false&start-index=1&max-results=40
Ví dụ : 
http://www.thucleblogs.tk/feed?redirect=false&start-index=1&max-results=40 
Nhấn Ctr+S để lưu lại file .xml là file dữ liệu cần lấy
Chú thích : 
  • Domain : có thể là domain hoặc url của category.
  • 40 : Số bài viết bạn muốn lấy.
Bạn cũng có thể dùng công cụ Export để lấy dữ liệu.
Xem thêm :  Lấy toàn bộ dữ liệu (DATA) của Blogspot bất kỳ và cách ngăn chặn

2. Convert file xml của wordpress sang xml của blogspot

Truy cập link www.wordpress-to-blogger-converter.appspot.com/ để convert

3. Import data

- Tạo một blogspot
- Import data vào blogspot
Làm theo các bước sau
Các bước Import data vào blogspot
c bước Import data vào blogspot
Import file vừa convert
Import data vào blogpsot

Video demo cách chuyển dữ liệu từ wordpress sang blogger

4. Đăng sitemap và ping blogspot và chờ cho Google Index

Sau quá trình đăng bài, thì chúng ta phải Add site map vào Google Webmaster Tool và Ping để Google index bài chúng ta một cách nhanh nhất.
Chúc các bạn thành công !

Share This:

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM